Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
27-02-2013

Aanvragen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

 

 
De SDE+ 2013 opent 4 april 2013, 9:00 uur. Dit is bekend gemaakt in de publicatie van de ministeriële regelingen van de SDE+ 2013 in de Staatscourant. SDE+ vraagt u aan in het online eLoket. Vanaf 4 maart 2013 is het mogelijk uw aanvraag alvast in te vullen en klaar te zetten. Deze kunt u dan digitaal verzenden zodra de regeling open is. Houd u er rekening mee dat u een aantal bijlagen moet meesturen met uw digitale aanvraag, zoals:
• de omgevingsvergunning
• watervergunning als die vereist is voor de productie-installatie.
Deze moet u eerst inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket.
U logt in op eLoket met eHerkenning.
eHerkenning
Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dit dan zo spoedig mogelijk aan op de website van eHerkenning. Voor een aanvraag voor SDE+ subsidie is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 vereist.
 
Bij de 'fase keuze' in de aanvraagmodule, maakt u kenbaar in welke fase (en bijbehorend basisbedrag) u uw aanvraag in wilt dienen. Uw concept aanvraag is op dat moment nog niet verzonden. U kunt uw aanvraag ná de opening van de SDE+ 2013 indienen. Hierover kunt u meer lezen in de digitale brochure ‘Wegwijs in het eLoket’.
 
Let op!
In de periode 4 april, 9:00 uur tot 19 december 2013, 17:00 uur kan per categorie productie-installaties, per adres waarop de productie-installatie wordt geplaatst maximaal één aanvraag worden ingediend. Het basisbedrag dat geldt bij subsidietoekenning kan variëren, afhankelijk van het moment waarop u aanvraagt. Kijk dus goed op welk moment u een aanvraag doet.
 
Als u naast de SDE(+), de EIA of de regeling groenprojecten 2005 nog andere subsidies heeft ontvangen zal een jaar na ingebruikname getoetst worden of uw SDE-steun aan de voorwaarden van het Milieusteunkader van de Europese Commissie voldoet.
 
Wilt u op een snelle manier informatie over de SDE+? Lees dan de digitale brochure Maak kennis met de SDE+ 2013. Deze gaat in op de uitgangspunten en de specifieke kenmerken van de SDE+. De nieuwe digitale brochure en voorlichtingsfilm over de SDE+ 2013 verschijnen begin februari.
 
Voorbereiding van uw aanvraag, welke bijlagen moet u meesturen?
In het aanvraagformulier voor de SDE+ 2013 wordt een aantal bijlagen gevraagd. Naar
welke bijlagen wordt gevraagd en (wanneer) zijn ze voor uw aanvraag van toepassing?
Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende bijlagen en in hoeverre de bijlage wel/niet relevant is voor een bepaalde technologie. De voor de aanvraag benodigde bijlagen stuurt u mee met uw aanvraag in het eLoket. U scant de bijlagen in en voegt ze als ‘upload’ toe aan uw aanvraag. Raadpleeg hierover ook het document Wegwijs in het eLoket.
 
Beschrijving bijlagen
Machtiging intermediair
Dient u een aanvraag in namens iemand anders, dan treedt u op als intermediair. U
kunt alleen als intermediair optreden als u daartoe gemachtigd bent door de
aanvrager. De machtiging is vormvrij, maar bevat minimaal de volgende gegevens:
• Wie is de aanvrager en dus volmachtgever (naam organisatie + contactpersoon)
• Wie is gemachtigde (naam organisatie + contactpersoon)
• Wat is de strekking van de machtiging:
- het indienen van een aanvraag voor SDE(+) subsidie (verplicht);
- het uitvoeren van (rechts)handelingen in verband met de aanvraag tot en met
- het moment dat op de aanvraag voor subsidie is beslist (optioneel);
- het uitvoeren van (rechts)handelingen in verband met de aanvraag voor de gehele looptijd van de subsidie (optioneel);
Op de website van de SDE+ vindt u een voorbeeldmachtiging.
 
Toestemming van de eigenaar
Bent u zelf niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie? Volgens de SDE(+) moet u voor of op het moment van de aanvraag toestemming hebben van de eigenaar van de beoogde lokatie. In het aanvraagformulier geeft u aan
of u al dan niet de eigenaar bent van de beoogde locatie en zo nee, of u toestemming hebt van de eigenaar van de beoogde locatie.
 
Voor aanvragers van zon-PV geldt hierbij een extra verplichting. Doet u een aanvraag voor een zon-PV-installatie en bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. In deze verklaring moet hij/zij verklaren toestemming te geven om de productie-installatie op de beoogde locatie te installeren en te exploiteren.
 
Categorie: Algemeen