Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
28-11-2012

Asbestbeleid: verantwoord verwijderen van asbest

 

Het risico dat asbest asbest longkanker of mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) veroorzaakt, is 20 tot 40 keer groter dan eerder gedacht. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen en zo veel mogelijk asbest verantwoord verwijderen uit de leefomgeving.
 
Gevaar asbest
Asbest is levensgevaarlijk als asbestvezels vrijkomen en worden ingeademd. Jaarlijks overlijden er naar schatting 700 mensen aan mesothelioom door blootstelling aan asbestvezels in het verleden. Asbest is jarenlang toegepast en onder andere aanwezig in wegen, gebouwen en daken. Het gebruik is sinds 1993 verboden.
 
De meeste nu nog aanwezige asbestvezels zitten vast in een ander materiaal. Zolang hier niets mee gebeurt, is de kans klein dat deze vezels in de lucht komen en schade veroorzaken. Asbest vormt een risico als het moet worden verwijderd. Of als er werkzaamheden in de gebouwen plaatsvinden waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Ook is asbest gevaarlijk als het materiaal waarin asbest zit ernstig is beschadigd of verweerd.
 
Verantwoord verwijderen van asbest
Uit onderzoek van de Gezondheidsraad van juni 2010 blijkt de stof asbest nog gevaarlijker dan gedacht. De overheid wil daarom blootstelling aan asbestvezels voorkomen en asbest zo veel mogelijk verwijderen uit de leefomgeving. Dit moet verantwoord gebeuren. Daarom gelden er strenge regels voor asbestverwijdering.
 
Via voorlichting worden burgers en bedrijven bewust gemaakt van de gevaren van asbest en hoe zij hiermee moeten omgaan. Daarbij wordt iedereen aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid en de gezondheid van anderen. Het toezicht op de naleving van asbestregels wordt steeds meer versterkt. Ook wil de overheid regels en procedures gelijktrekken en vereenvoudigen als hierdoor asbestregels beter worden nageleefd en effectiever kunnen worden gehandhaafd.
 
Aanpak asbestwegen en asbestdaken
De overheid heeft ervoor gekozen om asbestwegen en (verweerde) asbestdaken actief te saneren.
 
Op dit moment is 97% van alle wegen die zijn aangemeld voor de Saneringsregeling asbestwegen derde fase gesaneerd. Naar verwachting zal de sanering eind 2012 afgerond zijn. Daarna worden nog bomen herplant op plaatsen waar deze voor de saneringswerkzaamheden moesten worden gekapt. Ook wordt de sanering administratief afgerond.
 
Om te bevorderen dat asbestdaken worden vervangen is er voor bedrijven sinds maart 2010 de mogelijkheid van Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Vrije afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Bedrijven kunnen deze regelingen combineren met de fiscale regelingEnergie-investeringsaftrek (EIA). Sinds 1 juli 2012 kan voor het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met asbestsanering VAMIL worden aangevraagd.
 
Mogelijk wordt het vanaf 2024 verboden voor particulieren en bedrijven om asbestdaken of asbestgolfplaten voorhanden te hebben.
 
Aanpak (school)gebouwen
Het nu nog aanwezige asbest zit in gebouwen van voor 1994. Het asbest moet altijd worden verwijderd voordat wordt begonnen met renovatie- of sloopwerkzaamheden. En als asbestvezels makkelijk kunnen vrijkomen, bijvoorbeeld door beschadiging of verwering, moet het asbest worden gesaneerd.
 
Gemeenten kunnen de eigenaar van een bouwwerk verplichten maatregelen te nemen als het asbest een gevaar voor de omgeving vormt. De overheid wil dat gemeentebesturen en schoolbesturen inzicht geven in de aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen. Dit om nieuwe gevallen met blootstelling aan asbestvezels op scholen te voorkomen.
 
Asbestverwijdering inzichtelijk via asbestvolgsysteem
In 2012-2013 wordt het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS) geleidelijk ingevoerd. Om alle handelingen met asbest inzichtelijk te maken worden deze ingevoerd in het LAVS. Hierdoor weet elke partij in de keten hoe het proces van asbestverwijdering vordert en wie welke handeling moet uitvoeren.
 
Aanscherpen van regels certificering
Alleen gecertificeerde personen en bedrijven mogen in risicovolle situaties asbest verwijderen. De overheid heeft de regels voor certificering aangescherpt en boetes verhoogd. Zo kunnen bij ernstige tekortkomingen certificaten sneller worden ingetrokken.
 
Voorlichtingsmateriaal over asbest
Lokale overheden kunnen de toolbox asbestverwijdering voor overheden gebruiken om burgers en bedrijven bewust te maken van de gevaren van asbest.
Categorie: Algemeen