Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
27-02-2013

Benodigde vergunningen


In de meeste gevallen zijn voor de productie-installatie een of meer vergunningenvereist. Deze vergunningen moet u meesturen met de aanvraag. Als aanvrager wordt u geacht op de hoogte te zijn van de vergunningvereisten voor de productie-installatie waarvoor u een subsidieaanvraag in wilt dienen.

In het aanvraagformulier wordt gevraagd of voor de productie-installatie één of meer vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist zijn (Omgevingsvergunning) en/of dat een vergunning op grond van hoofdstuk 6, paragraaf 6 van het Waterbesluit (Watervergunning) of op grond van de Mijnbouwwet vereist is. U geeft op het formulier aan of de gevraagde vergunningen vereist zijn. Als u een vraag met ‘ja’ beantwoordt, moet u de vergunning meesturen.
 
Voor de geothermie aanvragen geldt dat in plaats van een vergunning of vergunningen op grond van de Wabo ook kan worden volstaan met (een) vergunning(en) op grond van de Woningwet en de Wet ruimtelijke ordening. De vergunning(en) voor het aanleggen van de geothermische bron moeten worden meegestuurd, de vergunning(en) voor de exploitatie niet. De opsporings-vergunning in het kader van de Mijnbouwwet moet zijn verleend, maar hoeft niet te worden meegestuurd bij de SDE(+) aanvraag.
 
Als de (individuele) productie-installatie deel uitmaakt van een groen gas hub wordt ook gevraagd naar de omgevingsvergunning van de centraal geplaatste installatie.
 
Categorie: Algemeen