Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
27-02-2013

Convenant voor uitvoering stimuleringsmaatregel asbestverwijdering

Het rijk heeft een convenant met de provincies voor de uitvoering van een stimuleringsmaatregel voor asbestverwijdering in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Met het ook op de verplichte verwijdering van asbestdaken in 2024 wil het rijk de provincies ondersteunen met de uitvoering van stimuleringsprogramma’s. Het plaatsen van zonnepanelen op de vernieuwde daken stimuleert bovendien de productie van duurzame energie.

 
Het rijk en provincies vinden het belangrijk dat asbestdaken eerder worden vervangen, om te voorkomen dat asbeststof in het milieu terecht komt.Op 7 september 2012 kondigde de Staatssecrataris van Infrastructuur al aan dat er geld beschikbaar zou komen voor uitvoering van subsidieregelingen door de provincies.
 
De asbestsanering moet door gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd. Er wordt een landelijk asbest volgsysteem ingevoerd, waarin alle stappen van asbestmelding tot stort worden gevolgd.
 
De provincies Overijssel en Gelderland hebben afgelopen jaren al flinke stappen gezet met asbestverwijdering op agrarische bedrijven. Bovendien sloot LTO een Green Deal met het rijk, om asbestverwijding in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen fiscaal aantrekkelijker te maken.
 
Wat wil men bereiken?
Het is de bedoeling dat de provincies vanaf nu tot 2014 subsidieregelingen opstellen en uitvoeren voor asbestsanering bij agrarische bedrijven als er op de nieuwe daken zonnepanelen worden geïnstalleerd Dankzij de regelingen moet het aantal gesaneerde vierkante meters asbest verdubbelen tot jaarlijks 8 miljoen vierkante meter.
 
Vervolg
Komende maanden zullen de provincies individuele subsidieregelingen publiceren, waarin wordt beschreven welke activiteiten van sanering en vervanging subsidiabel zijn en welke subsidiebedragen daarvoor staan. Ook de relatie tot bestaande regelingen zoals de SDE+ en fiscale instrumenten zoals de MIA, VAMIL en EIA zal uitgewerkt worden.
 
20 miljoen voor 12 provincies
Het rijk stort € 20 miljoen in het provinciefonds, verdeling van het budget vindt plaats naar rato van het aantal agrarische bedrijven per provincies. Het rijk hoopt dat de Provincies de subsidiebudgetten zullen uitbreiden met eigen middelen.
 
Provincies Verdeling subsidiebudget 2012 (x € 1000)
Drenthe  1.044
Flevoland 523
Friesland 1.590
Gelderland 3.418
Groningen 928
Limburg 1.365
Noord-Brabant 3.568
Noord-Holland 1.387
Overijssel 2.464
Utrecht 813
Zeeland 896
Zuid-Holland 2.004
Totaal 20.000
 
Categorie: Algemeen