Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
25-06-2012

Subsidie asbest PV zon 2012

 

                                    Zonnepanelen voor asbestdaken (Alleen provincie Gelderland)

 

1.         Criteria

Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen in photo-voltaïsche (pv) panelen (zonnepanelen) op agrarische bedrijfsgebouwen

a.             de oppervlakte te installeren zonnepanelen moet gekoppeld te zijn aan de dubbele oppervlakte asbestsanering op dezelfde bedrijfslocatie;

b.            De investering moet leiden tot een installatie van minimaal 15 kWp; (≈ 110 m2)

 

2.         Subsidiabele kosten

Subsidie kan worden verstrekt voor kosten die betrekking hebben op:

a.             Aanschaf, aanleg en de installatie van de zonnepanelen op het dak van een landbouwbedrijfsgebouw.

 

3.         Weigeringsgrond

Geen subsidie wordt verstrekt voor:

a.             indien subsidie wordt verstrekt projecten met een SDE(+) subsidie door een ander bestuurorgaan

b.            projecten waarvan de terugverdientijd van de subsidiabele kosten minder is dan vijf jaar.

c.             aanschaf, aanleg en installatie van de zonnepanelen als dat niet gelijktijdig plaatsvindt met het saneren van het asbestdak.

d.            Aanvragen voor daken waarop zonnepanelen geplaatst worden waarvan de orientatie anders is dan ZO Z of ZW of wanneer delen van het dak beschaduwd worden.

 

4.         Aanvragen

a.             Subsidie wordt verstrekt aan kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven met een omvang van minimaal 70 NGE (grondslag 2009) of vergelijkbare SO (>2010).

b.            Bij de subsidieaanvraag moet het gebruikelijke aanvraagformulier aangevuld worden met een Uit de offerte voor de zonnepanelen moet de te installeren oppervlakte panelen blijken, het max vermogen van de panelen. Tevens moet een sloopvergunning en een offerte voor de asbestverwijdering  worden bijgevoegd.

 

5.         Hoogte van de subsidie

a.             De subsidie voor de investeringen bedraagt € 0,35 per Wp geïnstalleerd vermogen en

b.            De subsidie bedraagt maximaal 30% van de kosten van de aanschaf, aanleg en installatie van de zonnepanelen en

c.             De subsidie bedraagt maximum € 20.000,-.

d.            Het maximale percentage aan overheidsteun, ongeacht de herkomst, ten behoeve van deze investering bedraagt niet meer dan 40%.

e.             (eventueel aan te passen door subs!!! Het maximale bedrag aan overheidssteun, ongeacht de herkomst, ten behoeve van activiteiten uit hoofde van artikel 4 van de Verordening (EG) Nr. 1857/2006 van de Europese Commissie, tijdens om het even welke periode van drie fiscale jaren per bedrijf, bedraagt niet meer dan € 400.000,-.

 

6.         Communautair toetsingskader (aan te passen door subs afdeling POP 311 moet verwerkt worden!!!

Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover deze niet in strijd is met artikel 4 van de Verordening (EG) Nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, PB L 358/3 van 16.12.2006.

 

Categorie: Algemeen