Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
19-02-2014

subsidie- en investeringsregelingen

Subsidie- en investeringsregelingen update

 

De volgende subsidie- en investeringsregelingen gaan binnenkort open of zijn reeds geopend:

Brandveiligheid nieuw in MDV 2014
Eind januari is de MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) 2014 gepubliceerd voor o.a. de sectoren melkvee, vleesvee, vleeskalveren, varkens, pluimvee, vleeskalkoenen, geiten, schapen en paarden. Met de nieuwe maatlat kunnen veehouders ook in 2014 kiezen voor MIA (27%) en Vamil (75%). Met name in sectoren/bij bedrijven waar afschrijvingsmogelijkheden beperkt zijn kan de MDV zeer interessant zijn.

 

De criteria en beoordelingsrichtlijnen zijn op bepaalde punten aangescherpt t.o.v. van 2014, wat betekent dat er, in totaliteit, meer punten behaald moeten worden dan in 2013. Daarnaast is de brandveiligheidmaatlat nieuw in de MDV. Belangrijke wijziging in de varkenssector is de dat groepshuisvesting voorzien van voerligboxen met uitloop voor guste en dragende zeugen niet meer is toegestaan voor de MDV.
DLV adviseert om bij nieuwbouwplannen in een vroeg stadium een MDV-toets uit te voeren, zodat de verdere uitwerking hierop afgestemd kan worden. De MDV-adviseurs van DLV kunnen inzicht brengen in de mogelijkheden tot MDV bij nieuwbouwplannen.

Subsidie voor Integraal Duurzame Stallen
Van 1 tot en met 31 maart is er een subsidieopenstelling voor investeringen in duurzame stallen (IDS). De IDS-subsidie is bestemd voor investeringen in huisvesting voor dieren, waarbij bovenwettelijke maatregelen worden genomen m.b.t. duurzaamheid op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid, milieu, arbeid en landschappelijke inpassing. Pluimveehouders die investeringen doen in de huisvesting voor de vleesveesoort Gallus gallus krijgen voorrang. Voorwaarden is dat er geïnvesteerd wordt in een (overdekte) buitenuitloop en extra daglichtintrede.
Tijdens deze openstelling is de subsidie maximaal 45% over de aangetoonde meerkosten, met een maximum van € 250.000,- per aanvraag. Aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe. In overleg met de klant wordt een duurzaamheidsplan opgesteld. DLV heeft veel ervaring met IDS met een hoog scoringspercentage.

EIA, MIA en Vamil op investeringen in 2014
De nieuwe milieu- en energielijst voor 2014 gepubliceerd. De milieulijst beschrijft alle investeringen die in 2014 in aanmerking komen voor de fiscale regelingen MIA en Vamil. Op de energielijst staan alle energiezuinige investeringen voor de EIA (41,5%). Onder andere de volgende investeringen komen in 2014 in aanmerking voor de extra of variabele afschrijving: Maatlat Duurzame Veehouderij stallen, proefstallen, asbestvervanging, peilgestuurde drainage, warmteterugwin-installaties, LED-verlichting, zonnepanelen, zonnecollectoren, melkvoorkoeler, frequentie geregelde vacuümpomp voor melkinstallaties.
Nieuw op de lijst zijn onder andere het warmteterugwinsysteem uit luchtwassers, MDV voor melkgeiten, ondergrondse kadaverkoeling en scheidings- en composteerinstallaties voor scheiding van de dikke fractie van drijfmest. DLV beschikt over de volledige milieu- en energielijst en is bekend met aanmelden van investeringen voor de fiscale regelingen.

Investeringen in Milieuvriendelijke Maatregelen
Van 1 tot en met 31 maart is er een subsidieopenstelling voor Investeringen in Milieuvriendelijke Maatregelen (IMM). Investeringen in mestbewerking, GPS-techniek op landbouwapparatuur en verduurzaming van bewaarplaatsen komen in aanmerking. Denk hierbij aan installaties voor o.a. scheiding, droging, compostering en vergisting van mest, asbestverwijdering, klimaatsystemen en isolatie van bewaarplaatsen. De subsidie is 25% met een maximum van € 50.000,-. Toekenning is o.b.v. loting. DLV is bekend met het aanvragen en afhandelen van bovenstaande regeling.SDE 2014
Stimulering Duurzame Energie (SDE) 2014 zal 1 april opengesteld worden voor opwekking van duurzame energie uit zon, wind, water en biomassa. De regeling wordt in verschillende fases opengesteld. Elke latere fase, geeft een hoger SDE-bedrag.
SDE op zonnepanelen geldt alleen voor grootverbruikeraansluitingen. Het rendement van een investering bepaalt voor welke fase het best SDE aangevraagd kan worden. DLV is bekend met SDE aanvragen en een rendementsberekening opstellen.

 

Categorie: Algemeen